• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

Szanowni Pacjenci!
Informujemy, iż w trosce o komfort naszych Pacjentów w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. priorytetowo traktujemy osoby znajdujące się bezpośrednio przy okienku rejestracyjnym.

W związku z koniecznością wprowadzenia do systemu Państwa danych osobowych, pacjenci pierwszorazowi, umawiani są przez Rejestrację, dotyczy to wszystkich zakresów udzielanych usług we wszystkich Poradniach Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii.

Bezpośrednie numery telefonów do Poradni dla pacjentów chcących zmienić lub odwołać termin zaplanowanej wizyty znajdują się w zakładce "KONTAKT".

Placówki czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00.

 

Przed wizytą w rejestracji prosimy o przedstawienie następujących dokumentów:

 • dowód osobisty,
 • karta NFZ lub PESEL
 • lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie.
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii
Plac Akademicki 17, 41-902 Bytom
Rejestracja Pacjentów 32 395 60 00, 32 395 60 08, 32 395 60 09
Rejestracja Pacjentów umówionych na wizytę w danym dniu od godziny 8:00
Telefoniczne ustalanie terminów wizyt odbywa się od godziny 11:00 do 18.30
 
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii
Plac Traugutta 2, 41-800 Zabrze
Rejestracja Pacjentów  32370 52 26, 32 370 52 14
Rejestracja Pacjentów umówionych na wizytę w danym dniu od godziny 8:00
Telefoniczne ustalanie terminów wizyt odbywa się od godziny 11:00do 18.30


Drodzy Państwo,
dokładamy wszelkich starań aby świadczone przez nas usługi były najwyższej jakości, jeśli mają Państwo opinie, które pomogą nam w pracy nad doskonaleniem poziomu naszej placówki prosimy o podzielenie się z nami swoimi uwagami i spostrzeżeniami 
e-mail: kancelaria@acstom.bytom.pl

Serdecznie zapraszamy !

 

Nasz Zespół
 

Rejestratorki medyczne: Iwona Markowicz – Kierownik działu rejestracji medycznej
 

Placówka w Bytomiu   Placówka w Zabrzu

Katarzyna Ostrycharczyk-

Morozińska
 

 Agnieszka Działach
Małgorzata Perzak Małgorzata Szepietowska
Sylwia Białkowska Sylwia Kurzyńska
Katarzyna Król  Urszula Skrzypek
Justyna Gieras  
Julia Król  


Informacje o NFZ

Informacja dla osób zamierzających skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świdczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

 

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub
 •  aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (od 01.01.2010 roku ZUS nie wydaje już legitymacji ubezpieczeniowych).

 

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

 

Dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty lub
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA) lub
 • aktualny odcinek emerytury lub renty lub
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg

 

Dla osoby ubezpiezonej w KRUS:

 • dokument określający zobowiązanie z tytułu składek wystawiony przez KRUS na rolnika lub domownika podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, na którym ta osoba została wskazana lub
 • zaświadczenie lub
 • podstemplowana przez KRUS legitymacja lub
 • decyzja o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
 • dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej

 

Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej

 

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.) lub
 • dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, posiadające obywatelstwo polskie (potwierdzone np. dowodami osobistymi obojga rodziców), mają zagwarantowane prawo do świadczeń
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny lub
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS lub
 • legitymacja emeryta/ rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS lub
 • w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki - np. legitymację szkolną/ studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności lub
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka

 

Dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby

 

Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu:

 • poświadczenie wydane przez NFZ - w przypadku zamieszkiwania na terenie RP lub
 • karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA - w przypadku pobytu na terenie RP

 

Dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego:

 • zaświadczenia z ZUS informujące o wypłacie zasiłku (takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia).

 

Dla kobiet w ciąży oraz będących w czasie połogu:

 • W odniesieniu do kobiet w ciąży dokumentem potwierdzającym uprawnienia do dodatkowych świadczeń stomatologicznych jest karta przebiegu ciąży
 • kobieta w czasie połogu winna przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument potwierdzający tożsamość.