• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O CHARAKTERZE OGÓLNYM

UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH SP. Z O.O.


Poniżej znajdzie Pani/Pan ogólną klauzulę informacyjną zawierającą niezbędne informacje, które powinniśmy przekazać zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej "RODO".

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieszczamy na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, przy informacjach o sposobie załatwienia spraw lub bezpośrednio w dostępnych formularzach.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom (NIP 634-10-06-053, KRS 0000236838).

.Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

a) listownie na adres siedziby Administratora

b) pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@acstom.bytom.pl

c) telefonicznie: 32 395 60 00

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Panią Joannę Boczek. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw przysługujących na podstawie RODO, w następujący sposób:

a) listownie na adres: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom;

b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności związku z: udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem systemami i usługami opieki zdrowotnej, procesem rekrutacji, zatrudnienia oraz prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej, prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz rozliczaniem zawartych umów, a także konieczną archiwizacją.

2) w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania w interesie publicznym oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej.

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w jednym lub większej ilości określonych celów.

W zakresie w jakim Administrator przetwarza szczególne kategorię danych osobowych np. stan zdrowia, przesłanką prawną ich przetwarzania najczęsciej jest:

a) art. 9 ust. 2 lit b RODO tj. jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

b) art. 9 ust. 2 lit h RODO tj. niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń,

c) art. 9 ust. 2 lit a RODO tj. wyraźna zgoda na ich przetwarzanie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym świadczącym dla nas usługi wsparcia dla systemów teleinformatycznych. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również niezależni administratorzy, w tym przedsiębiorcy telekomunikacyjni, dostawcy usług płatniczych, banki, operatorzy pocztowi.

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO posiada Pani/Pan:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody osobowy, której dane dotyczą lub umowy zawartej z nią umowy,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) ,

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy w szczególności od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych określonych w art. 6 ust. 1 RODO lub 9 ust. 2 RODO.

6. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,
że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązany/a. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. Ponadto podanie danych może być również dobrowolne, brak podania danych nie wpłynie na możliwość realizacji usługi.

9. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane,
lub do czasu jej wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.

10. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

11. Przekazywanie danych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Nr wydania: 2, data: 26.02.2024 r.

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH SP. Z O.O.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej "RODO", informujemy, co następuje.

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom (NIP 634-10-06-053, KRS 0000236838).

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

a) listownie na adres: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom;

b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w zakresie zawartym w przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawy z dnia 1 lipca 2021 r. o systemie informacji w ochronie zdrowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

4. Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
(w tym m.in. osobom upoważnionym przez pacjenta/przedstawicielom ustawowym, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz diagnostyki medycznej np. laboratoria analityczne, pracownie protetyczne, Centrum e-Zdrowia – państwowej jednostce budżetowej powołanej przez Ministra Zdrowia do obsługi systemu informacyjnego e-zdrowie (P1) , w którym raportowane są zdarzenia medyczne. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty przetwarzające wspierające nas w świadczeniu usług np. utylizujące dokumentację, czy świadczące usługi IT. Podmiotem świadczącym usługę wsparcia serwisowego dla systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe pacjentów jest TK-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

5. Pana/Pani dane osobowe będą w zakresie udzielonych świadczeń zdrowotnych co do zasady przechowywane będą

przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z uwzględnieniem pozostałych przypadków przewidzianych w art 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w szczególności w zakresie skierowań na badania lub zleceń lekarza przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; oraz w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia przez okres 22 lat. Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta przechowywane będą 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.

Po upływie ww. okresu przechowywania dokumentacja medyczna zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła (art. 29 ust. 2 zd. 1 ustawy o prawach pacjenta). Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być także wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta (art. 29 ust. 2 zd. 2 ustawy o prawach pacjenta).

Dane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych przetwarzane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w zakresie, w jakim nie będzie to prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonała wpisu do dokumentacji medycznej)  lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w tym ze względu na konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. W przypadku, gdy nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych lub innymi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

 

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PACJENTÓW

 

Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe, w zakresie obejmującym: dane identyfikacyjne i kontaktowe,
od pacjenta (lub ich przedstawiciela ustawowego w związku z upoważnieniem do uzyskiwania dokumentacji medycznej i/lub informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych.  

Nr wydania: 2, data: 20.02.2024 r.